A flood of goodness..

21:18 purivaro 0 Comments


A flood of goodness..

เราต้องช่วยกันทำให้สังคมรู้จักและคุ้นเคยกับคำพูดดีๆ สุภาพๆ และเป็นเรื่องจริง

คนดีๆในโซเชียลมีเยอะ แต่ไม่อยากแสดงตัว

เพราะคนที่โพสต์ส่วนใหญ่เป็นพวกเกรียน

คนดีเลยไม่อยากยุ่ง

เราต้องระดมสร้างกระแสคำพูดดีๆ มีเหตุมีผล เข้าไปในsocial เยอะๆ

ต่อไปคนดีๆก็จะกล้าพูดบ้าง แม้เค้าจะไม่ใช่พวกเรา

นี่คือทางชนะ..

ต้องสร้างคลื่นแห่งคำพูดดีๆ

ให้ท่วมโลกโซเชียลไปเลย

เหมือนตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ไง

เห็นด้วยไหม?

..ภูริวโร