ธรรมะเพื่อความเป็นทีม

09:19 purivaro 0 Comments


สาราณียธรรม
 ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน  ๖ อย่าง

        ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน       ทำความรัก    ทำความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน   เพื่อไม่วิวาทกัน  เพื่อความพร้อมเพรียงกัน   เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้มี ๖ อย่าง ๖ อย่างเป็นไฉน

           [๖๕]    ดูก่อนอานนท์   ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน    ทำความ

           (๑)   ดูก่อนอานนท์      ภิกษุในธรรมวินัยนี้       มีกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมพระพฤติพรหมจรรย์    ทั้งในที่แจ้ง    ทั้งในที่ลับ  นี้คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน  ทำความรัก    ทำความเคารพ    เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน     เพื่อไม่วิวาทกัน     เพื่อความพร้อมเพรียงกัน   เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ประการหนึ่ง.

           (๒)   ดูก่อนอานนท์    ประการอื่นยังมีอีก     ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา    ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์      ทั้งในที่แจ้ง     ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน    ทำความรัก    ทำความเคารพ  เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน     เพื่อไม่วิวาทกัน     เพื่อความพร้อมเพรียงกัน   เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

           (๓)   ดูก่อนอานนท์       ประการอื่นยังมีอีก      ภิกษุมีมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา    ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์     ทั้งในที่แจ้ง    ทั้งในที่ลับ       นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน     ทำความรัก    ทำความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน       เพื่อความพร้อมเพรียงกัน       เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.


           (๔)   ดูก่อนอานนท์     ประการอื่นยังมีอีก      ภิกษุมีลาภใด ๆ เกิดโดยธรรม    ได้โดยธรรม    ที่สุดแม้เพียงอาหารติดบาตร    เป็นผู้ไม่แย่งกันเอาลาภ เห็นปานนั้น  ไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียว  ย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อนร่วมพระพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล      นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน     ทำความรัก   ทำความเคารพ    เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน    เพื่อไม่วิวาทกัน    เพื่อความพร้อมเพรียงกัน   เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

           (๕)   ดูก่อนอานนท์      ประการอื่นยังมีอีก       ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีล  ในศีลทั้งหลาย   ที่ไม่ขาด   ไม่ทะลุ    ไม่ด่าง   ไม่พร้อย     เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ    อันตัณหาและทิฏฐิไม่แตะต้อง  เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ เห็นปานนั้น    กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่    ทั้งในที่แจ้ง     ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน     ทำความรัก     ทำความเคารพ    เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน     เพื่อไม่วิวาทกัน     เพื่อความพร้อมเพรียงกัน   เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

           (๖)   ดูก่อนอานนท์      ประการอื่นยังมีอีก      ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิ   ในทิฏฐิที่เป็นของพระอริยะ   อันนำออก   ชักนำผู้กระทำตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ       เห็นปานนั้น     กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ทั้งในที่แจ้ง    ทั้งในที่ลับ     นี่ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน    ทำความรัก    ทำความเคารพ    เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน    เพื่อไม่วิวาทกัน   เพื่อความพร้อมเพรียงกัน    เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

            ดูก่อนอานนท์  นี้แล     ธรรม ๖ อย่าง     เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ทำความรัก   ทำความเคารพ   เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน   เพื่อไม่วิวาทกัน  เพื่อความพร้อมเพรียงกัน  เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.


           [๖๖]   ดูก่อนอานนท์        ถ้าพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง   ๖ อย่างนี้     ประพฤติอยู่   พวกเธอจะยังเห็นทางว่ากล่าวพวกเราได้   น้อยก็ตามมากก็ตาม  ซึ่งจะอดกลั้นไว้ไม่ได้ละหรือ.

           ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า   ข้อนี้หามิได้เลย  พระพุทธเจ้าข้า.

           พ.  ดูก่อนอานนท์     เพราะฉะนั้นแล      พวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง ๖ อย่างนี้   ประพฤติเถิด    ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์   เพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนาน.

           พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว       ท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล.

จบ  สามคามสูตรที่   ๔

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ ๘๗-๘๘